YEŞİLOVA İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
Burdur İli Yeşilova İlçesi  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Yaşlı Bakımı Projesi Kapsamında aşağıda belirtilen niteliklerde 3 adet  geçici  personel istihdam edilecektir.
İŞİN NİTELİK VE NİCELİĞİ
Burdur İli Yeşilova İlçesi  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
İşin Adı: Yaşlı ve bakımına muhtaç vatandaşlarımızın bakım ve temizlik hizmetinin evde görülmesi işi. Amaca Yönelik Geçici personel alımı.
İşin Süresi: 5 ay-29 gün (1 Ay Deneme Süreli)
Personelin Unvanı : Amaca Yönelik Geçici Personel
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3 (üç)
1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
3- Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş. 55 yaşını doldurmamış olmak.
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
5- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve alım satanlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya  iltisakı  yahut bunlarla irtibatı bulunmamak
7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
8- Adli sicil kaydı bulunmamak
9-Askerlik hizmetini yapmış yada askerlikle ilişkisi bulunmamak
 
B) ÖZEL ŞARTLAR
Amaca Yönelik Geçici Personel Unvanı ile alınacak personelde aranan şartlar:
1) Yaşlı Bakım Projesi Kapsamında çalışabilecek güç ve yeterlilikte olması,
2) Öncelikle 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan vatandaşlardan olması.
3) Yeşilova İlçe sınırları içinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.
4) İşin niteliği   çalışacakların Yaşlı Refakatçısı Kurs Bitirme Belgesi  sahibi olması tercih sebebidir
5) Erkek adayların  En az (B) Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak
 2- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
1) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği.
2) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
3) Adli Sicil Belgesi.
4) Sağlık Raporu ( Sınavı kazanan adaydan sınav sonrası istenecektir.) 
3- PERSONEL ÜNVANI VE ÖDENECEK ÜCRET
1) Ünvanı : 3 (üç) adet amaca yönelik geçici personel.
2) Ücret : Asgari ücret.
4- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER
1-Başvurular 11/01/2017 Çarşamba  gününden itibaren şahsen Yeşilova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacaktır.
2- Başvuran adaylar, sözlü mülakata çağrılacaktır.
3- Başvurular 20/01/2017 tarihinde Cuma  günü saat 17.30 da sona erecektir.
4- Başvuru sonucunda mülakata girecek adaylar istenen belgeleri 23.01.2017  tarihinde Pazartesi günü saat  17.30'a kadar  Yeşilova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı-Yeşilova Kaymakamlığı  Kat : 2 adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
5- Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
6- Mülakata hak kazanmış adaylar  24.01.2017 tarihinde Salı  günü saat: 10:00'da Yeşilova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Yeşilova Kaymakamlığı  Kat : 2  adresinde hazır bulunmaları ve mülakat komisyonu üyelerince mülakat işlemleri başlatılacaktır.
7- Mülakat başvuruları, mülakat  sonucu, işe başlama ile  ilgili bilgiler  www.yesilova.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.
8- Yeşilova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  Mütevelli Heyeti mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etme konusunda serbesttir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ : Yeşilova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (0248) 618 27 31
İLANEN DUYURULUR   11.01.2017